ZASADY

 • Warunkiem rozpoczęcia współpracy projektowej jest podpisanie umowy dot. aranżacji wnętrza.
 • W dniu podpisania umowy klient wpłaca zadatek na rachunek bankowy architekta / dane podane w umowie / w wysokości 20% wartości
  uzgodnionej usługi. Zadatek jest rozliczany przy ostatnim etapie prac, natomiast nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z usługi architekta oraz wykonywanego projektu.
 • Projekt wykonywany jest w 3 – 4 etapach. Po każdym zakończonym etapie projektowym, klient na podstawie wystawionej faktury dokonuje
  regulacji należności. Brak płatności w terminie po wysłaniu uprzedniego wezwania do zapłaty za wykonaną już pracę będzie skutkował
  natychmiastowym rozwiązaniem umowy.
 • Klient jest zobowiązany do współpracy z architektem, terminowym oddawaniu korekt oraz wzorowym kontakcie w sprawie ustaleń dotyczących
  opracowania projektu.
 • Pracownia Architektury Wnętrz – Abstracto prowadzona przez mgr inż. arch. Klaudię Klos ma prawo rozwiązać umowę jeżeli korekty
  nie są oddawane w terminie, przeciągane wielokrotnie oraz następuje brak współpracy na linii klient – architekt.
 • Klient ma prawo rozwiązać umowę jeżeli architekt zwleka z terminem oddania któregokolwiek etapu, przy czasie dłuższym niż 10 dni od terminu określonego w harmonogramie projektowym.
 • Terminy oddania poszczególnych etapów i czas na korekty jest każdorazowo ściśle określony w umowie.
 • Harmonogram wykonania usługi architektonicznej podlega ewentualnym zmianom tylko w formie pisemnej, za porozumieniem każdej ze stron.
 • Dodawany jest jako aneks do podpisanej umowy.
 • Spotkania stacjonarne na miejscu inwestycji lub w Pracowni Abstracto są określone w umowie. Klientowi w wyjątkowych sytuacjach losowych
  przysługuje jedna zmiana umówionego terminu na spotkanie stacjonarne po uprzednim kontakcie minimum 2 dni wcześniej.
 • Maksymalne przesunięcie spotkania może być uzgodnione ale nie później niż 4 dni od pierwotnego terminu.
 • Korespondencja mailowa prowadzona jest w ciągłości – w odpowiedzi na kolejne wiadomości z wytycznymi i ustaleniami.
 • Za każdym razem wszelkie uzgodnienia muszą być potwierdzane przez pocztę elektroniczną e-mail.
 • Klient zobowiązany jest określić godziny swojej dostępności oraz preferowaną formę kontaktu.
 • Każda nanoszona korekta z ustaleniami wysyłana drogą elektroniczną na adres mailowy klienta, wymagają potwierdzenia odbioru przez klienta
  i zaakceptowania w formie pisemnej (odpowiedź na wiadomość).
 • Nie wykonuje projektów rozpoczętych w innych pracowniach wykonywanych przez projektantów wnętrz lub innych
  architektów. Nie nanoszę korekt na projekty które nie są autorstwa Pracowni Architektury Wnętrz – Abstracto.
 • Stworzony brief za każdym razem wymaga pełnej akceptacji klienta. Na tej podstawię wykonywany jest cały projekt.
 • Dyspozycyjność każdej ze stron w ustalonym czasie i terminie.
 • Obowiązuje kultura wypowiedzi i korespondecji.
 • Pracownia Architektury Wnętrz -Abstracto, współpracuje z podwykonawcami potrzebnymi do wykonania prac remontowobudowlanych,
  instalacyjnych oraz wykończeniowych.
 • Klient ma obowiązek odebrać wykonywane prace remontowo-budowlane lub wykończeniowe, po każdym etapie wykonania
  poszczególnych robót. Szczegóły realizacyjne są omawiane z architektem przy realizacjach zabudów meblowych na wymiar lub przy
  usłudze z zakresu projekt PLATINUM.